alphanumeric area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric area.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric area

    (Tech) khu vực chữ-số