alphanumeric value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric value.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric value

    (Tech) trị chữ-số