alphanumeric line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric line.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric line

    (Tech) dòng chữ-số