alphanumeric mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ chữ-số