alphanumeric edited item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric edited item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric edited item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric edited item.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric edited item

    (Tech) điều khoản biện soạn chữ-số