alphanumeric instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric instruction.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric instruction

    (Tech) chỉ thị chữ-số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric instruction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh chữ số