alphanumeric keyboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric keyboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric keyboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric keyboard.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric keyboard

    (Tech) bàn phím chữ-số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeric keyboard

    * kỹ thuật

    bàn phím số