alphanumeric tabulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric tabulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric tabulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric tabulator.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric tabulator

    (Tech) máy lập bảng chữ-số