alphanumeric field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric field.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric field

    (Tech) lĩnh vực chữ-số