alphanumeric-pager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric-pager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric-pager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric-pager.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric-pager

    (Tech) máy nhắn tin dùng chữ-số