alphanumeric mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeric mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeric mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeric mask.

Từ điển Anh Việt

  • alphanumeric mask

    (Tech) màn che chữ-số