nhạc viện trong Tiếng Anh là gì?

nhạc viện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc viện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc viện

    conservatory; music college

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc viện

    conservatory, music college