nhạc công trong Tiếng Anh là gì?

nhạc công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc công

    bandsman; instrumentalist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhạc công

    Professional executant

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc công

    professional executant