nhạc chiều trong Tiếng Anh là gì?

nhạc chiều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc chiều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc chiều

    serenade