nhạc sư trong Tiếng Anh là gì?

nhạc sư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc sư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc sư

    professor of music, music teacher

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc sư

    professor of music, music teacher