nhạc đội trong Tiếng Anh là gì?

nhạc đội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc đội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc đội

    orchestra, band

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc đội

    orchestra, band