nhạc hát trong Tiếng Anh là gì?

nhạc hát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc hát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc hát

    cũng nói thanh nhạc voctal music

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhạc hát

    cũng nói thanh nhạc Vocal music

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc hát

    vocal music