nhạc nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

nhạc nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc nhẹ

    light music

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhạc nhẹ

    Light misic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc nhẹ

    light music