nhạc phim trong Tiếng Anh là gì?

nhạc phim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc phim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc phim

    film music