nhạc hiệu trong Tiếng Anh là gì?

nhạc hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc hiệu

    signature tune; theme song

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc hiệu

    signature tune, theme song