lợi trong Tiếng Anh là gì?

lợi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lợi

  good; useful

  chơi thể thao lợi cho sức khoẻ doing sport is good for health

  con dao nhỏ của anh lợi lắm your little knife is very useful

  advantage

  nhà ở gần ga có cái lợi proximity to the station is an advantage; being close to the station is an advantage

  giải pháp này lợi ở chỗ nhanh chóng và hiệu quả this solution has the advantage of being quick and effective

  xem nướu răng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lợi

  * verb

  to loosen; to do good tọ

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lợi

  (1) to be profitable, advantageous, gainful; profit; (2) gum (tissue in mouth)