lợi ích trong Tiếng Anh là gì?

lợi ích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi ích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi ích

    interest; profit; benefit

    lợi ích của quần chúng the interests of the mass

    lợi ích cá nhân personal interest; self-interest

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi ích

    profitable, useful; to use, make advantage of; use, advantage, benefit, interest, profit