lợi khẩu trong Tiếng Anh là gì?

lợi khẩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi khẩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi khẩu

    eloquence, the gift of the gab

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi khẩu

    eloquence