lợi dụng đục nước béo cò trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng đục nước béo cò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng đục nước béo cò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi dụng đục nước béo cò

    * thngữ

    to fish in troubled waters