lợi tức cho thuê trong Tiếng Anh là gì?

lợi tức cho thuê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi tức cho thuê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi tức cho thuê

    * dtừ

    rental