lợi dụng hoặc kiếm chác được từ trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng hoặc kiếm chác được từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng hoặc kiếm chác được từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi dụng hoặc kiếm chác được từ

    * thngữ

    to cash in (on sth)