lợi thế để thắng trong Tiếng Anh là gì?

lợi thế để thắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi thế để thắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi thế để thắng

    * thngữ

    bargaining counter