lợi chảy máu trong Tiếng Anh là gì?

lợi chảy máu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi chảy máu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi chảy máu

    bleeding gums