lợi tức trong Tiếng Anh là gì?

lợi tức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi tức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lợi tức

  income; revenue

  lợi tức hàng năm annual income

  lợi tức do việc đầu tư mang lại income from investments; investment income; payback

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lợi tức

  * noun

  income; revenue

  thuế lợi tức: income tax

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lợi tức

  income, revenue, earnings