lợi lộc trong Tiếng Anh là gì?

lợi lộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi lộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi lộc

    benefit, profit, gain, income

    làm như vậy chẳng được lợi lộc gì there's no profit in it

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi lộc

    benefit, profit, gain, income