lợi dụng trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lợi dụng

  to take (unfair) advantage of...; to make corrupt use of...; to exploit

  lợi dụng chức quyền/những mối quan hệ của mình to make corrupt use of one's position/of one's relationships

  lợi dụng tình thế to take (unfair) advantage of the situation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lợi dụng

  * verb

  to benefit; to take advantage of

  lợi dụng việc gì: to benefit by something

  lợi dụng người nào: to take advantage of someone

  lợi thế: to be on the safe side

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lợi dụng

  to benefit, advantage, have the advantage of, take advantage of, avail oneself of