lợi nhuận trong Tiếng Anh là gì?

lợi nhuận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi nhuận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi nhuận

    gains; profits

    chạy theo lợi nhuận to run after profits

    chia lợi nhuận theo tỷ lệ 5 - 5 to split the profits fifty-fifty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi nhuận

    gains, profits