lợi bất cập hại trong Tiếng Anh là gì?

lợi bất cập hại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi bất cập hại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi bất cập hại

    more harm than good

    cô ấy cố gắng giúp đỡ, nhưng cuối cùng lợi bất cập hại she was trying to help, but in the end did more harm than good

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi bất cập hại

    more harm than good