lợi nguyên trong Tiếng Anh là gì?

lợi nguyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi nguyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi nguyên

    source of profit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi nguyên

    source of profit