lợi dụng cơ hội trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng cơ hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng cơ hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi dụng cơ hội

    * thngữ

    to take the tide at the flood

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi dụng cơ hội

    to take advantage of an opportunity