lợi dụng ai một cách ti tiện trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng ai một cách ti tiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng ai một cách ti tiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi dụng ai một cách ti tiện

    * thngữ

    to play it low on somebody