lợi dụng tình trạng trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng tình trạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng tình trạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi dụng tình trạng

    to take advantage of a situation