lợi tiểu trong Tiếng Anh là gì?

lợi tiểu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi tiểu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi tiểu

    diuretic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi tiểu

    diuretic