lợi tức hưởng suốt đời trong Tiếng Anh là gì?

lợi tức hưởng suốt đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi tức hưởng suốt đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi tức hưởng suốt đời

    * dtừ

    perpetuity