lợi khí trong Tiếng Anh là gì?

lợi khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi khí

    sharpened weapon

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi khí

    (sharp) instrument, tool