lợi nhuận ngoại ngạch trong Tiếng Anh là gì?

lợi nhuận ngoại ngạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi nhuận ngoại ngạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi nhuận ngoại ngạch

    extra interest