lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm trong Tiếng Anh là gì?

lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm

    * thngữ

    to make a convenience of somebody