lợi suất trong Tiếng Anh là gì?

lợi suất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi suất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi suất

    rate of interests

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi suất

    interest rate