lợi sữa trong Tiếng Anh là gì?

lợi sữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi sữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi sữa

    galactagogue, galactopoietic

    thuốc lợi sữa galactopoietic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi sữa

    galactagogue, galactopoietic