đòn xóc hai đầu trong Tiếng Anh là gì?

đòn xóc hai đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn xóc hai đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn xóc hai đầu

    * thngữ

    to play fast and loose, to cut both ways