đòn đập lúa trong Tiếng Anh là gì?

đòn đập lúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn đập lúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn đập lúa

    * dtừ

    beater