đòn chống trong Tiếng Anh là gì?

đòn chống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn chống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn chống

    * dtừ

    chock