đòn ngang trong Tiếng Anh là gì?

đòn ngang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn ngang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn ngang

    cross-arm