đòn rồng trong Tiếng Anh là gì?

đòn rồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn rồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn rồng

    dragon-head shaped shaft (of a palankeen)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đòn rồng

    Dragon-head shaped shaft (of a palankeen)