đòn kéo neo trong Tiếng Anh là gì?

đòn kéo neo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn kéo neo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn kéo neo

    * dtừ

    cat